Jsme specialisté na finanční potíže.

Zastavujeme neoprávněné úvěry, zkontrolujeme exekuce.
meda slub.jpg
Jsme specialisté na:
ODDLUŽENÍ (Osobní bankrot)
SVĚŘENSKÝ FOND (Právní ochrana majetku)
EXEKUCE (Kontrola a pomoc)
RADY PRO DLUŽNÍKY (Komunikace s věřiteli)
RADY PRO PODNIKATELE (Právní poradenství a dotace)
ÚVĚROVÁ ASISTENCE (S námi je úvěrování bezpečné)

Jsme Váš partner pro boj z dluhy.

Jak jste spokojeni s tímto webem

images (16).jpg
Exekuce z pozice dlužníka
Co je exekuce?
Krajní způsob uspokojení pohledávek věřitele/věřitelů.
Samotné slovo „exekuce“ znamená „výkon rozhodnutí“ a v dřívějších dobách bylo užíváno spíše pro označení výkonu trestu.
Dnes se exekucí rozumí zejména ochrana práv a majetku věřitele vůči dlužníkovi, která musí být vždy nařízena soudem nebo jinou oprávněnou institucí.


Kdo je oprávněn exekuci provádět?
Exekuční řízení provádí zásadně a vždy soudní exekutor, který je zapsán v seznamu u Exekutorské komory.
Exekutora splňujícího výše uvedenou zákonnou podmínku si může zvolit sám věřitel.


Co jsou tzv. „exekuční tituly“?
Obecně lze říci, že jde o zákonný podklad pro provedení vykonatelně nařízené exekuce.
Typickým exekučním titulem může být

platební rozkaz s doložkou právní moci a vykonatelnosti („rozhodnutí soudu“)
směnečné platební rozkazy rovněž s doložkou právní moci a vykonatelnosti („nesplacená směnka“)
soudem schválené smíry („dohoda dlužníka s věřitelem“)
vykonatelné rozhodčí nálezy („mimosoudní rozhodnutí rozhodce“) aj.
Jde o ryze odbornou problematiku a terminologii, a je proto vhodné vždy konzultovat se specialistou/právníkem.


Jaké jsou způsoby provedení exekuce?
srážky ze mzdy či jiných pravidelných příjmů (důchod, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, renta, mateřský příspěvek, stipendium atd.)
prodej movitých věcí
prodej nemovitostí
postižení účtu u peněžního ústavu
postižení podniku
prodej zástavy
postižení nehmotných práv (ochranné známky, patenty atd.)
postižení cenných papírů (akcie, podílové listy atd.)
pozastavení řidičského oprávnění (jen při vymáhání výživného na nezletilé dítě) a další.

Jaké jsou povinnosti dlužníka při exekuci prodejem movitých věcí (nejčastější způsob exekuce)?
Kromě toho, že jde o nejčastější, jedná se i o nejproblematičtější způsob.
I při něm však existují zákonné povinnosti obou stran

dlužník je povinen umožnit exekutorovi vstup do bytu
stejně tak musí učinit i jiná osoba do jiného bytu, kde je předpoklad, že se dlužník zdržuje
Exekutor, případně jeho vykonavatel, po vstupu do bytu označí movité věci, které mohou být v exekuci zabaveny („žluté nálepky“)
Exekutor/vykonavatel má právo označit veškeré movité věci, u kterých se lze důvodně domnívat, že jsou ve vlastnictví dlužníka
Pokud označené věci náleží jiné osobě, musí dotyčná osoba tento fakt prokázat buď přímo na místě předložením průkazného dokladu o nabytí, či podáním návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.


Jaké jsou nejčastější situace související s exekucí?

Tvrzení dlužníka, že o exekuci nevěděl:
exekuce není v žádném případě nařízena „samovolně“ či „dohodou“ věřitele se soudním exekutorem
vždy ji nařizuje místně příslušný soud, a to na základě návrhu věřitele
z toho vyplývá, že o dluhu se jedná u soudu v procesu, kde je dlužník jednou ze zúčastněných stran
Tvrzení dlužníka, že mu nebylo nic doručeno:
usnesení o nařízení exekuce doručuje ze zákona osobně soudní exekutor, a to nejpozději s prvním příkazem, kterým bývá většinou výkon rozhodnutí o prodeji movitých věcí
Dlužník má vůli hradit, ale nedisponuje dostatkem finančních prostředků:
v tomto případě lze exekutora požádat o schválení splátkového kalendáře
splátkový kalendář je vstřícným krokem exekutora a na jeho sjednání tedy automaticky nevzniká nárok
„nejjistějším“ způsobem je tedy uplatnění návrhu na splátkový kalendář již během řízení u soudu, kdy se rozhoduje o povinnosti (způsobu) uhradit dluh
Jak a kde zjistit jaká exekuční řízení jsou na dlužníka vedena:
údaje o řízeních, která jsou proti dlužníkovi vedena, by měl poskytnout místně příslušný okresní soud

Jaká je návaznost exekuce na tzv. „osobní bankrot“?
podáním přihlášky do insolvenčního řízení a případným povolením oddlužení se exekuční řízení přerušuje
v případě úspěšného oddlužení je exekuce po 5 letech bez dalšího vymáhání ukončena

Jak se lze bránit proti exekuci?
odvoláním proti usnesení o nařízení exekuce
návrhem na odklad provedení výkonu rozhodnutí
vylučovací žalobou k soudu
návrhem na zastavení exekuce
stížností na postup exekutora k Exekutorské komoře ČR
Jedná však o odborné činnosti, ke kterým jsou nezbytné znalosti příslušných zákonů a zákonných postupů.
Doporučuje se proto využít služeb odborníka/právníka, který společně s Vámi zvolí nejvhodnější postup a zpracuje příslušné podklady.
Pro dotaz k naším produktům nás prosím kontaktujte.
Tel:723 357 306
Konzultační středisko Hradec Králové
Vančurovo Náměstí 309/11
Hradec Králové
500 02
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one