Jsme specialisté na finanční potíže.

Zastavujeme neoprávněné úvěry, zkontrolujeme exekuce.
meda slub.jpg
Jsme specialisté na:
ODDLUŽENÍ (Osobní bankrot)
SVĚŘENSKÝ FOND (Právní ochrana majetku)
EXEKUCE (Kontrola a pomoc)
RADY PRO DLUŽNÍKY (Komunikace s věřiteli)
RADY PRO PODNIKATELE (Právní poradenství a dotace)
ÚVĚROVÁ ASISTENCE (S námi je úvěrování bezpečné)

Jsme Váš partner pro boj z dluhy.

Jak jste spokojeni s tímto webem

Oddlužení, tzv. osobní bankrot fyzické osoby
Komu je oddlužení určeno?
Oddlužení je řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku podnikatelské činnosti, ale běžné činnosti – zejména provozu domácnostiCo je úpadek?
Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.Co je oddlužení?
Oddlužení je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.Jaký je průběh a výsledek oddlužení?
Dlužník ve splátkách určených insolvenčním soudem po dobu 5 let hradí alespoň 30% svých závazků věřitelům. Pokud hradí řádně je oddlužení po 5 letech skončeno a dlužník je osvobozen od placení zbytku závazků. Toto zproštění se netýká „nových“ závazků vzniklých po schválení oddlužení.Jaké jsou negativní následky schválení oddlužení?
Po celou dobu insolvenčního řízení je dlužník veden v registru dlužníků a zůstává tam veden ještě 5 let po skončeníJaké jsou zákonné podmínky pro podání návrhu na oddlužení?
Předložit seznam majetku a seznam závazků
Všechny pracovní smlouvy za poslední 3 roky
Mzdové listy za poslední 3 roky
Výpis z rejstříku trestů


Jaké jsou způsoby oddlužení?
Zpeněžení majetkové podstaty
Plněním splátkového kalendáře


Kolik stojí návrh na podání návrhu na oddlužení?
Za návrh na povolení oddlužení soud nevybírá žádný poplatek. Soud však může, a ve většině případů tak činí, uložit dlužníkovi – navrhovateli povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení a to až do výše 50.000,- Kč. Obvyklá záloha na náklady insolvenčního řízení v případě oddlužení se stanoví v rozsahu 3 – 10 tis. Kč.Kolik stojí celé insolvenční řízení?
V průběhu insolvenčního řízení má insolvenční správce nárok na svou odměnu a náhradu nákladů, které jsou spojeny s výkonem jeho funkce. Insolvenční správce má nárok na paušální měsíční odměnu za dobu trvání oddlužení ve výši 750,- Kč měsíčně a náhradu nákladů v paušální výši 150,- Kč měsíčně a to vše zvýšeno o DPH, je-li insolvenční správce plátcem DPH. Pokud tedy inslovenční řízení trvá celých 5 let, pak má insolvenční správce celkem nárok na částku cca 65.000,- Kč.

V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty má správce nárok na odměnu vypočtenou z výtěžku zpeněžení.Jak se odměna insolvenčního správce platí?
Pokud dlužník plní splátkový kalendář pak hradí odměnu správci pravidelně měsíčně, a to tak, že si insolvenční správce ze srážek, které obdrží od plátce dlužníka, ponechá částku odpovídající výši měsíční paušální odměny. Zbývající část srážek pak rozdělí poměrně mezi insolvenční věřitele.Jak dlouho trvá, než soud o oddlužení rozhodne?
Insolvenční soud rozhoduje o návrhu dlužníka na povolení oddlužení poměrně rychle. Pokud je návrh pořádku, soud o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.
images (26.png
Exekuce z pozice dlužníka
Co je exekuce?
Krajní způsob uspokojení pohledávek věřitele/věřitelů.
Samotné slovo „exekuce“ znamená „výkon rozhodnutí“ a v dřívějších dobách bylo užíváno spíše pro označení výkonu trestu.
Dnes se exekucí rozumí zejména ochrana práv a majetku věřitele vůči dlužníkovi, která musí být vždy nařízena soudem nebo jinou oprávněnou institucí.


Kdo je oprávněn exekuci provádět?
Exekuční řízení provádí zásadně a vždy soudní exekutor, který je zapsán v seznamu u Exekutorské komory.
Exekutora splňujícího výše uvedenou zákonnou podmínku si může zvolit sám věřitel.


Co jsou tzv. „exekuční tituly“?
Obecně lze říci, že jde o zákonný podklad pro provedení vykonatelně nařízené exekuce.
Typickým exekučním titulem může být

platební rozkaz s doložkou právní moci a vykonatelnosti („rozhodnutí soudu“)
směnečné platební rozkazy rovněž s doložkou právní moci a vykonatelnosti („nesplacená směnka“)
soudem schválené smíry („dohoda dlužníka s věřitelem“)
vykonatelné rozhodčí nálezy („mimosoudní rozhodnutí rozhodce“) aj.
Jde o ryze odbornou problematiku a terminologii, a je proto vhodné vždy konzultovat se specialistou/právníkem.


Jaké jsou způsoby provedení exekuce?
srážky ze mzdy či jiných pravidelných příjmů (důchod, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, renta, mateřský příspěvek, stipendium atd.)
prodej movitých věcí
prodej nemovitostí
postižení účtu u peněžního ústavu
postižení podniku
prodej zástavy
postižení nehmotných práv (ochranné známky, patenty atd.)
postižení cenných papírů (akcie, podílové listy atd.)
pozastavení řidičského oprávnění (jen při vymáhání výživného na nezletilé dítě) a další.

Jaké jsou povinnosti dlužníka při exekuci prodejem movitých věcí (nejčastější způsob exekuce)?
Kromě toho, že jde o nejčastější, jedná se i o nejproblematičtější způsob.
I při něm však existují zákonné povinnosti obou stran

dlužník je povinen umožnit exekutorovi vstup do bytu
stejně tak musí učinit i jiná osoba do jiného bytu, kde je předpoklad, že se dlužník zdržuje
Exekutor, případně jeho vykonavatel, po vstupu do bytu označí movité věci, které mohou být v exekuci zabaveny („žluté nálepky“)
Exekutor/vykonavatel má právo označit veškeré movité věci, u kterých se lze důvodně domnívat, že jsou ve vlastnictví dlužníka
Pokud označené věci náleží jiné osobě, musí dotyčná osoba tento fakt prokázat buď přímo na místě předložením průkazného dokladu o nabytí, či podáním návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.


Jaké jsou nejčastější situace související s exekucí?

Tvrzení dlužníka, že o exekuci nevěděl:
exekuce není v žádném případě nařízena „samovolně“ či „dohodou“ věřitele se soudním exekutorem
vždy ji nařizuje místně příslušný soud, a to na základě návrhu věřitele
z toho vyplývá, že o dluhu se jedná u soudu v procesu, kde je dlužník jednou ze zúčastněných stran
Tvrzení dlužníka, že mu nebylo nic doručeno:
usnesení o nařízení exekuce doručuje ze zákona osobně soudní exekutor, a to nejpozději s prvním příkazem, kterým bývá většinou výkon rozhodnutí o prodeji movitých věcí
Dlužník má vůli hradit, ale nedisponuje dostatkem finančních prostředků:
v tomto případě lze exekutora požádat o schválení splátkového kalendáře
splátkový kalendář je vstřícným krokem exekutora a na jeho sjednání tedy automaticky nevzniká nárok
„nejjistějším“ způsobem je tedy uplatnění návrhu na splátkový kalendář již během řízení u soudu, kdy se rozhoduje o povinnosti (způsobu) uhradit dluh
Jak a kde zjistit jaká exekuční řízení jsou na dlužníka vedena:
údaje o řízeních, která jsou proti dlužníkovi vedena, by měl poskytnout místně příslušný okresní soud

Jaká je návaznost exekuce na tzv. „osobní bankrot“?
podáním přihlášky do insolvenčního řízení a případným povolením oddlužení se exekuční řízení přerušuje
v případě úspěšného oddlužení je exekuce po 5 letech bez dalšího vymáhání ukončena

Jak se lze bránit proti exekuci?
odvoláním proti usnesení o nařízení exekuce
návrhem na odklad provedení výkonu rozhodnutí
vylučovací žalobou k soudu
návrhem na zastavení exekuce
stížností na postup exekutora k Exekutorské komoře ČR
Jedná však o odborné činnosti, ke kterým jsou nezbytné znalosti příslušných zákonů a zákonných postupů.
Doporučuje se proto využít služeb odborníka/právníka, který společně s Vámi zvolí nejvhodnější postup a zpracuje příslušné podklady.
images (26.png
Svěřenský fond
Jaká je podstata svěřenského fondu?
Umožňuje vyčlenit vlastníkovi svůj majetek do svěřenského fondu za určitým účelem, který může být veřejně prospěšný, soukromý nebo k investování pro dosažení zisku.Kdo může založit svěřenský fond?
Fyzická i právnická osoba. Tato osoba se stává zakladatelem svěřenského fonduCo se děje s takto vyvedeným majetkem?
Zakladatel v okamžiku převedení majetku do svěřenského fondu ztrácí k němu veškerá vlastnická práva a dochází k oddělenému vlastnictví, kdy správu majetku provádí stanovený svěřenský správce.Kdo tedy vlastní vyvedený majetek?
Majetek, který je ve fondu spravovaný, není ve vlastnictví ani zakladatele ani ve vlastnictví správce. Existuje sám o sobě nikým nevlastněn, majetek se stává „anonymní“.Kdo se stará o majetek ve fondu?
O vyčleněný majetek se stará pověřený svěřenský správce, který je povinen šetřit a rozmnožovat podstatu svěřenského fondu, dbát o naplnění účelu svěřenského fondu. Musí s majetkem ve fondu zacházet s péčí řádného hospodáře.Kdo je obmyšlený?
Obmyšlený ve svěřenském fondu je ten, komu má být ze svěřenského fondu plněno. Obmyšleným může být jedna nebo více osob.Kdy je vhodné založit svěřenský fond?
V běžném životě existuje mnoho důvodů a situací, kdy může být soukromý, rodinný nebo firemní majetek ohrožen. Oddělený majetek nelze zahrnout do exekučního řízení, konkursní podstaty, nelze ho zpeněžit v případě oddlužení. Je také možnou alternativou při dědění, kdy vyvedený majetek nespadne do dědictví, nebo dědicové získají tento majetek až po splnění určitých podmínek stanovených zakladatelem fondu.Jaké jsou výhody svěřenského fondu?
Zajištění veřejně prospěšné činnosti
Vyvedení majetku za života pro případ úmrtí
Snížení rizik při investování
Zamezení lehkovážného „rozfofrování“ lehce nabytých peněz z dědictví
Zajištění sebe a svých blízkých
Ochrana a nedostupnost před věřiteli, exekutory
Anonymita vlastnictví


Jak tedy svěřenský fond funguje?
Zakladatel svěřenského fondu vyčlení a oddělí do fondu určitý majetek (dům, akcie, peníze, cokoli čehož je majitelem)
Jmenuje správce fondu, který se o majetek fondu bude starat a spravovat ho
Jmenuje obmyšleného, který bude mít z tohoto fondu nějaký užitek (bydlení, zisk, dividendy apod.)
Následuje úprava podmínek, účelů atd.. Protože svěřenské fondy jsou velmi individuální záležitostí, je každý nový fond specifický a zároveň unikátní
Proto je třeba vytvoření fondu věnovat dostatek času i pozornosti.


Koho zvolit jako svěřenského správce?
Vzhledem k tomu, že se jedná Váš soukromý majetek není od věci svěřit ho do správy někomu, komu důvěřujete, kdo má odborné znalosti, podnikatelské schopnosti a bude s Vámi po celou dobu fungování svěřenského fondu v kontaktu. V této oblasti se na naši loajalitu můžete spolehnout a zaručíme Vám efektivní hospodaření s majetkem vyvedeným do svěřenského fondu.
images (26.png
Základní rady pro dlužníky
Jaké je postavení dlužníka?
Je nutné si uvědomit, že jedině dlužník je osobou nedodržující své závazky.
Věřitel proto není povinen přihlížet k okolnostem, díky kterým nemůže dlužník dostát svým závazkům, a jakékoliv kompromisní řešení je proto pouze jeho dobrou vůlí.Jakým způsobem dosáhnout možnosti kompromisního řešení situace?
Nejdůležitější zásadou je NEBÝT NEČINNÝ!
Věřitel nečinnost, mlčení dlužníka, z valné části posuzuje jako pokus o podvodné jednání a tento fakt určuje směr jeho dalšího konání.

Základní rady proto jsou:

jakmile dlužník zjistí, že nebude schopen uhradit další splátku či závazek, ihned aktivně kontaktovat věřitele, popsat svou situaci a pokusit se domluvit na řešení
řešením může být:
odložení splátek
snížení splátek
odpuštění pokut či sankčního úroku
snížení splátek nebo jejich rozložení na delší dobu (v tomto případě ovšem věřitel zaplatí celkově vyšší částku)
neignorovat dopisy věřitelů
vyzvedávat doporučené dopisy věřitelů na poště v úložní době
s věřitelem maximálním možným způsobem komunikovat


Jaké jsou nejčastější chyby dlužníka?
ztráta přehledu o závazcích
ztráta přehledu o již zaplacených částkách a komu
vzhledem k minulým závazkům neplacení běžných pravidelných úhrad (záloh dodavatelům energií, poplatků u státní správy a samosprávy – platby zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění automobilu, daň z nemovitosti, svoz komunálního odpadu, běžné měsíční faktury a poplatky aj.)
pokusy pořídit si další půjčku na splácení starých dluhů
zvýhodňování věřitele (dluhy hradit v dané posloupnosti, podle lhůt splatnosti, nesnažit se nejdříve amortizovat malé částky). V tomto případě jde dokonce o trestný čin podle platné legislativy!
nerespektování dosaženého splátkového kalendáře
neznalost a nerespektování termínu „datum splatnosti“. Nejde o datum odeslání finančních prostředků, nýbrž o datum jejich připsání na účet příjemce


Jaká jsou základní rámcová doporučení pro „únik“ z dluhové spirály?
provést revizi rodinného rozpočtu (odbourat zbytečné výdaje, osobní náklady snížit na nezbytné minimum)
pokusit se zvýšit své příjmy (např. formou dalšího zaměstnání, druhé práce z domova atd.)
nezapomenout, že jakýkoliv příjem z jakékoliv pracovní činnosti je ve svém důsledku výhodnější než sociální dávky
pokusit se o tzv. konsolidaci dluhů (sloučení veškerých úvěrů do jednoho u jediné banky)


Co dělat dále?
začít vyjednávat s věřitelem ještě dříve, než nastane problém s prodlením v placení
s věřiteli jednat i osobně nebo telefonicky, avšak vždy dbát na to, aby byla dosažená dohoda potvrzena písemně. Ústní příslib není závazný a netvoří ani relevantní argument při následných jednáních u příslušných orgánů či institucí
vždy odpovídat na dopisy či soudní obsílky
vždy dodržovat jakékoliv stanovené lhůty v dané věci
vždy pravdivě sdělovat požadované informace
korespondenci s věřiteli vést zásadně doporučeně; pečlivě uschovávat podací lístky
nikdy nenabízet vyrovnání jen jednomu věřiteli; vždy rovnoměrně všem
pečlivě uschovávat veškeré doklady k již provedeným platbám
začít své závazky hradit i když věřitelé nesouhlasí s počáteční platbou. Je důležité platit pravidelně, byť jen malé částky. Tento postup je současně brán jako projev dobré vůle při případných následných řízeních
před věřitelem se „neschovávat“ – vždy sdělit případnou změnu bydliště, korespondenční adresy, telefonního čísla


Co nikdy nedělat?
neignorovat problémy; samy od sebe nezmizí
nevzdávat pokusy o dohodu s věřitelem, i když je jednání obtížné a věřitel odmítá úvodní návrhy
nenechat se dobrovolně či pod nátlakem vmanipulovat do slibů, které nelze splnit
nepůjčovat si nové peníze na úhradu starých dluhů


Jak řešit situaci radikálně?
Formou soudního oddlužení, tedy tzv. „osobního bankrotu“.
Tento postup je však vysoce specializovanou záležitostí, kterou je třeba vždy svěřit do rukou odborníků.
images (26.png
Servis pro začínající podnikateĺe
Jaké jsou možnosti soukromého podnikání?
Začínající podnikatel může zvolit podle své konkrétní situace některou z následujících forem podnikání:

fyzická osoba – živnostník
právnická osoba
franchisant


Co je fyzická osoba-živnostík?
Nejjednodušší a nejbezpečnější forma soukromého podnikání.
Po splnění podmínek stanovených zákonem č. 445/1991 Sb. ve znění dalších změn a doplňků se každá osoba může stát živnostníkem.Jaké jsou formy živnosti?
živnost volná, podléhající pouze ohlašovací povinnosti (většina; bez taxativně stanovených podmínek)
živnost vázaná, řemeslná a koncesovaná jsou živnosti, u kterých je třeba dokládat odborné znalosti – vzdělání nebo praxi


Jak získat živnostenské oprávnění?
Vyplněním registračního formuláře, jeho uplatněním na živnostenském úřadu a zaplacením správního poplatku.
V případě, že se v průběhu podnikání podnikatel - živnostník rozhodne rozšířit svůj obor činnosti o další, stačí je na živnostenském úřadu ohlásit a požádat o doplnění do živnostenského oprávnění. Rozšíření je bezplatné.Jaké jsou základní povinnosti podnikatele-živnostníka?
Platba měsíčních záloh na zdravotní a sociální pojištění, k 31. březnu následujícího kalendářního roku podat daňové přiznání.
Uplatněním registračního formuláře je nově vzniklý podnikatelský subjekt automaticky zaregistrován Finančním úřadem a Správou sociálního zabezpečení.
U své stávající zdravotní pojišťovny musí ohlášení živnosti provést sám podnikatel – živnostník.
Bude-li podnikatel - živnostník uplatňovat v daňovém přiznání náklady na provoz automobilu, je povinen hradit čtvrtletní zálohy na silniční daň.Co je právnická osoba?
Od 1.1.2014 je účinný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který zrušil dosavadní zákoník. Orientovat se v nových předpisech je pro laickou veřejnost velmi obtížné. Pro zvolení vhodné formy společnosti je nezbytně nutné poradit se s odborníky.Co je franchisant?
Jde o formu podnikání formou dlouhodobé smluvní spolupráce mezi „franchisorem“ - poskytovatelem franchisingu a „franchisantem“ – odběratelem franchisingu.
Samotný franchising je pak svým způsobem forma společného podnikání, kdy franchisor předává fanchisantovi znalosti o způsobu vedení firmy, veškeré know how pro provoz firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku (klasickým příkladem jsou fast-foody McDonald´s).
Na jednu stranu je franchising pokládán za nejbezpečnější formu soukromého podnikání, na druhé straně však vyžaduje značnou kapitálovou dispozici franchisanta


Jaké jsou možnosti finanční podpory začínajícího podnikatele?
možnost čerpání „rozjezdových“ prostředků z českého státního rozpočtu
možnost čerpání „rozjezdových“ prostředků z Evropské Unie.
Prostředky lze získat buď formou dotace, zvýhodněného úvěru, v rámci programu START Ministerstva obchodu a průmyslu ČR.
Opět jde o legislativně i formálně velmi náročnou činnost, a proto je i zde nezbytná pomoc specializovaných odborníků.
Tel: 773680913
Email:
Pro okres: Znojmo, Třebíč, Jihlava, Jindřichův Hradec,
Tel: 723 430 842
Email: neplatitepoplatky@seznam.cz
Pro okres: Trutnov, Hradec Králové, Jíčín, Náchod, Pardubice
Zajistíme Vám i úvěr bez poplatků předem a bez zástavy nemovitosti do 500.000,-Kč
Management společnosti
Renáta Altová
Petra Štětková
Ladislav Hackl
Tel:723 357 306
Email: dluhy.oddluzeni@gmail.com
Pro: Celou ČR

Adresa: Vančurovo Náměstí 309/11
Hradec Králové
500 02
Ič: 76420159
Najdete nás také na facebooku
Najdete nás také na facebooku

Hledáme nové spolupracovníky

Hledáme spolupracovníky pro tyto produkty. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. Na tel: 723 357 306, nebo email: special.counselling.centr@gmail.com
U nás nejsou žádné vstupní poplatky.
Ing.Lenka Hájková
Tel: 608 138 400
Email:
Pro:východní čechy
Jitka Šenkeříková
Tel: 737 753 202
Email:j.senkerikova@gmail.com
Pro: Moravu
Zde můžete zadat své dotazy a ohodnotit naše pracovníky.

Pomohla Vám tato diskuze?

Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "3885"
Dobrý den máme jednotnou cenu a to 12.000,- kč a ano lze se domluvit i na splátkovém kalendáři.
Dobrý den, kolik u Vás stojí oddlužení?. Jde to na splátky?. Co všechno pro mě uděláte?.
Děkuji Zdeňka
Dobrý den, bohužel v insolvenci by jste si neměla vytvářet žádný další dluh.
Mám dotaz, je možné mi půjčit peníze když jsem v insolvenci ?.
Mám dotaz, je možné mi půjčit peníze když jsem v insolvenci ?.
Měl jsem exekuci. Exekutor po mě chtěl 320tis. Přemýšlel jsem nad insolvencí . Pak jsem zavolal na tuto firmu. A zůstal jsem koukat co dokážou pro lidi udělat. Nejdříve prošli mou exekuci kde ze 320tis udělaly najednou částku 50 tis. Takže insolvence nebyla nutná. Těch 50 tis jsem si i odnich půjčil. Super firma doporučuji.
Dobrý den, děkuji tímto této společnosti pomohla mi z mích dluhů. Insolvenci opravdu rozumí.
Musím poděkovat této společnosti za pomoc s míma dluhama. Konečně mohu normálně dál spát.
Dobrý den, díky nevydařenému podnikání jsme se dostali do složité finanční situace. Máme několik nevýhodných úvěrů, které bychom rádi sloučily pod jeden, ale do banky díky registru nemůžeme a v nebankovním sektoru jsme bohužel narazili na podvodníka, který od nás vyinkasoval peníze, ale nějak už nedošlo na tu druhou stranu. Exekuci nemáme. Zatím vše nějak zvládáme, ale rádi bychom už v klidu spali. Oba s manželem řádně pracujeme. Nevím jestli máme jít do insolvence. Dokázali by jste pomoci i nám. Už nevím kam se obrátit. Internet je plný nebenkovních půjček, ale mám obavu, že jde jen o podvodníky, kteří zneužívají tíživé situace lidí. Děkuji za odpověď.
Mě zařídily oddlužení zatím splácím a je to v klidu, snad teda nenastanou nějaké problémy
Dobrý den, čím Vás vlastně pán podvedl?
Příklad našich klientů.
Manželé L..., Měli dluhy asi za 850tis kč. Příjem pana L.. byl 19.000,-Kč, paní L.. měla příjem jen 10.000,- Splácely na dluzích 25.000,- . Neustále si půjčovaly peníze kde to šlo, ale tak velký obnos nesehnaly,aby splatily všechny dluhy najednou. Jediné řešení bylo pro ně oddlužení. Měly hypotéku na nemovitost a bály se, že o ni příjdou. Naši kvalifikovaní právníci, ovšem zařídily vyškrtnutí z insolvence. (hypoteční společnost se nepřidala do insolvence a hypotéka se bude dále splácet). Po vstupu do insolvence manželům L.. zůstává z jejich příjmu přibližně 18.000,-kč.
Rádi pomůžeme i Vám začít žít nový život bez strach z exekutorů.
Napište si o konzultaci zdarma.
Tel: 723 357 306
Potřebujete si půjčit peníze a narážíte jen na odmítnutí?
Máte, už dost podvodníků?
Poskytujeme kompletní úvěrovou asistenci.
Zajistíme zjištění Vaší bonity pro žádost o úvěr.
Projdeme společně celou úvěrovou problematiku dle § 145/2010 (zákon o spotřebitelském úvěru)
Proškolíme Vás v oblasti zodpovědného úvěrování a v nekalých praktikách.
Poradíme těm, kteří byly podvedeni.
Pro dotaz k naším produktům nás prosím kontaktujte.
Tel:723 357 306
Konzultační středisko Hradec Králové
Vančurovo Náměstí 309/11
Hradec Králové
500 02
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one